תקנון "מתנה במתנה"- קד"מ פסח 2022

עורכת הפעילות היא קבוצת מבנה נדלן (כ.ד) בע"מ ח.פ 520024126.

השתתפות בפעילות (כהגדרתה להלן) כפופה לתנאי תקנון זה. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהלת הפעילות ומהווה חלק בלתי נפרד, מתנאי השתתפותו של משתתף המעוניין להשתתף במבצע נושא תקנון זה.

הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם כדלהלן:

"הפעילות" – פעילות קד"מ פסח 2022 המוסדרת בתקנון זה תחת הכותרת ״מתנה במתנה״

"החברה" – קבוצת מבנה נדלן (כ.ד) בע"מ ח.פ 520024126

"מתנה" – אחת מארבע אופציות קבועות מראש לכל מתחם (כפי שיפורט בהמשך) שתינתן ללא תמורה ובכפוף לעמידה בתנאי ההטבה, הכל במסגרת תקנון זה.

"משתתף" – אדם פרטי מעל גיל 18 אשר רכש בתקופת הפעילות בחנויות אותו המתחם, במתחמי הקניות של קבוצת מבנה (למעט סופרמרקט ורשתות מזון) בסכום כולל שמעל ל- 399 ₪ (או  299 ₪ במתחם מבנה מגדלי ת"א) ביום אחד ובמתחם אחד והציג בעמדת חלוקת המתנות את קבלות המקור שקיבל בגין רכישותיו.

תקופת הפעילות

הפעילות תיערך מיום ב' 11/4/2022 ועד ליום ו' 15/4/22 או עד גמר מלאי המתנות בכל מתחם, המוקדם מבניהם ותתקיים בימי עסקים בלבד ובשעות הפעילות הנהוגות במתחם (להלן: "תקופת הפעילות").

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק ו/או לבטל  ו/או להאריך את משך הפעילות בכל עת, מכל סיבה שהיא ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

מהות הפעילות

במהלך תקופת הפעילות יחולקו ב- 6 ממתחמי הקניות של הקבוצה  כ- 4,432 מתנות סה"כ (פירוט לפי מתחמים כפי שמופיע בנספח ב', (להלן: "ההטבה").

המתחמים המשתתפים במבצע יהיו אלה הרשומים בתקנון זה בלבד. באר שבע / חולון / תל חנן / תל אביב / גן שמואל / נוף הגליל.

כל משתתף, יהיה זכאי למתנה אחת בלבד ביום.

הזכאות למתנות תוענק למבקרי המתחם אשר רכשו בחנויות המתחם בתקופת המבצע בסכום כולל של 399 ₪ (במגדלי ת"א בלבד בסכום של 299 ₪ ) ומעלה ביום אחד ובמתחם אחד (לא כולל הרשתות המוחרגות כפי שמופיעות בסעיף הרשתות המוחרגות). על הלקוח לקנות באותו היום באותו מתחם, ולהגיע באותו יום להציג את קבלות המקור בעמדות החלוקה שנמצאות במתחם בו בוצעה הרכישה. הענקת המתנה תינתן ביום ביצוע העסקה המזכה בלבד כאמור לעיל ובכפוף לאמור בתקנון זה.

הזכאות למתנה תוענק ברכישה מעל 399 ₪ (במגדלי ת"א בלבד בסכום של 299 ₪ ), הלקוח/ה יקבל מתנה אחת בלבד גם אם בוצעה רכישה בכפולות של 399 ₪ או 299 ₪ במגדלי ת"א.

 

תנאים כלליים

הפעילות נועדה לקדם את שם ומותג החברה.

המשתתף בפעילות מקבל על עצמו, בעצם השתתפותו, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל משתתף ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

משתתף אינו זכאי ליותר מהטבה אחת.

במידה וקיים חשד כי משתתף בפעילות עבר על כללי התקנון, אזי רשאית החברה, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לחסום את השתתפותו בפעילות לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, וכל זכות לקבלת הטבת פעילות מכוח השתתפותו תפקע מיידית.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהי בפעילות, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת המתנה למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם השתתפות בפעילות באופן סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות.

ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי קבוצת מבנה וכן על בני משפחותיהם של כל הנ"ל "בן משפחה" לעניין ס"ק זה במשמע: בן זוג, וילדים.

לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר את המתנה או חלק ממנה בזכות אחרת ו/או במזומן ו/או בכל אופן אחר ו/או לקבל זיכוי מהחברה.

החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל תקלה, עיכוב או עניין בגינה לא מימש משתתף את ההטבה והגיע לקחת את המתנה המגיעה לו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעדכן, לשנות, למחוק ו/או להוסיף תנאים לתקנון זה, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים באתר  החברה ו/או החנות ו/או הרשת.

פרשנות

האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.

החברה נוקטת מאמצים סבירים על מנת שהמידע (להלן: "מידע" ) המפורסם למשתתף יהיה נכון ועדכני, אולם המידע יכול לכלול טעויות דפוס ו/או טעויות אשר נפלו בתום לב (ט.ל.ח).

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

אחריות

בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר המשתתף כי נתן את הסכמתו להשתתפות בפעילות. 

 

נספח א'

רשימת החנויות שאינם משתתפות במבצע

רכישה באחת מהחנויות הרשומות להלן בהתאמה לכל מתחם, לא תחשב בסך הקניה הכולל לאותו יום עבור מימוש ההטבה וקבלת המתנה.

מבנה באר שבע | טיב טעם

מבנה נוף הגליל | פלאפון / סלקום / רונית רפאל / נטוראפיל / HOT / פיצה לה צ'ה צ'ה / שווארמה רפי בורגראנץ' / קפה גרג

חולון | רמי לוי / מקס סטוק

תל חנן| מחסני השוק / שופרסל / ארומה / שווארמה אוריה / מקדונלדס / יומנגס

תל אביב | יוחננוף / סופר פארם / יום טוב / קפה ז'ולי / דגים זלאיט / רי בר / רוזמרין / מריומה / מקדונלדס / פיצה האט

גן שמואל | דוכן / סופר פארם

 

נספח ב'

מתנה כמות
חולון משביר קרש חיתוך עץ – מארז 3 יח' INOX 200
הום סטיייל שמיכת קיץ יחיד 150/200 דגם סטארס 200
ארקסוטיל סכין שף- מאסטר 20 ס"מ ידית בקליט לבנה 204
נעמן בקבוק מים 500 מל' Disney 200
804
מתנה כמות
תל חנן נעמן בקבוק מים 500 מל' Disney 300
ורדינון זוג מגבות מטבח ג'אקרד mickey V 300
הום סטיייל שמיכת קיץ יחיד 150/200 דגם סטארס 300
ארקסוטיל סכין שף- מאסטר 20 ס"מ ידית בקליט לבנה 300
1200
מתנה כמות
ת"א ארקוסטיל סכין סנטוקו 14 204
נעמן בקבוק מים 500 מל' Disney 100
304
מתנה כמות
גן
שמואל
באג אוזניות ear 200
מוביסייל רמקול בולטוס 120
ואנס בקבוק שתייה קרה Smash 200
סכין סנטוקו 14 204
724
מתנה כמות
ב"ש משביר קרש חיתוך עץ – מארז 3 יח' INOX 250
הום סטיייל שמיכת קיץ יחיד 150/200 דגם סטארס 250
ורדינון זוג מגבות מטבח ג'אקרד mickey V 300
800
מתנה כמות
נוף הגליל נעמן בקבוק מים 500 מל' Disney 150
ורדינון זוג מגבות מטבח ג'אקרד mickey V 150
משביר מארז סכיני שף שהם 300
600