תקנון קד"מ ראש השנה 2023

תקנון – מבצע "קנה קבל" ראש השנה 2023

 1. כללי:
  • תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי הפעילות, כהגדרתם להלן, הנערכת על ידי מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ.
  • תנאי תקנון זה, וכן כל פרסום אחר בקשר עם הפעילות (כהגדרתה להלן), מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר הפעילות, לרבות במתחמים או בכל אמצעי פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 2. הגדרות:
  • "הפעילות" – מבצע "קנה קבל" במתחמי הקניות כהגדרתם להלן, המוסדר בתקנון זה.
  • "מתחמי הקניות" – מתחמי הקניות הבאים בלבד:
 • "מבנה" תל חנן, דרך בר יהודה 147, נשר;
 • "מבנה" גן שמואל, פארק מסחרי קיבוץ גן שמואל;
 • "מבנה" נוף הגליל, דרך החטיבות 1, נוף הגליל;
 • "מבנה" חולון, הפלד 7, אזור התעשייה, חולון;
 • "מבנה באר שבע, יצחק נפחא 25, באר שבע.
  • "עורכת הפעילות" – חברת מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ ו/או גן שמואל פארק מסחרי בע"מ.
  • "החנויות המשתתפות במבצע" – החנויות או העסקים במתחמי הקניות מלבד החנויות שאינן משתתפות במבצע, כפי שמפורטות בנספח א לתקנון זה.
  • "תקופת הפעילות" 11.9.2023 ועד 14.9.2023 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבין השניים.
  • "חשבונית קניה מזכה" חשבונית/חשבוניות קניה מקורית/מקוריות המעידה/מעידות על רכישה מצטברת בסך של 399 ₪ (שלוש מאות תשעים ותשעה שקלים חדשים) ומעלה, במסגרת קניה אחת או יותר, במהלך אותו היום בלבד, בתקופת הפעילות, באחת או יותר, מהחנויות המשתתפות בפעילות.
  • "הפרס" שובר בשווי 50 ₪ (חמישים שקלים) לרכישה באחת מהחניות המשתתפות בפעילות כפי שמפורטות בנספח ב'. השוברים יחולקו על ידי נציג מטעם עורכת הפעילות, בעמדה ייעודית, כמפורט בסעיף ‎2 להלן.
  • "מנהלת הפעילות" גב' נופר וילנר, מתאמת שיווק מרכזים מסחריים בקבוצת מבנה, דוא"ל: [email protected]
 1. מהות הפעילות:
  • רכישת מוצרים, בתקופת הפעילות בסך כולל של 399 ₪ (שלוש מאות תשעים ותשע שקלים חדשים) ומעלה, תזכה את המשתתף בשובר בשווי 50 ₪ (חמישים שקלים), לרכישה באחת מחנויות המתחם מלבד החנויות שאינן משתתפות בפעילות כפי שמפורטות בנספח א', והכל בכפוף להוראת תקנון זה.
 2. זכאות להשתתפות בפעילות:
  • הפעילות מיועדת לכל באי מתחמי הקניות (כהגדרתם לעיל), בתקופת הפעילות, וזכאי להשתתף בה כל אדם אשר עונה על התנאים המצטברים הבאים:
 • גילו מעל 18 ובעל תעודה מזהה;
 • בידו חשבונית קניה מזכה לאחר שרכש מוצרים באחת מהחנויות המשתתפות במבצע (ר' בעניין זה נספח א, המפרט את רשימת החנויות שאינן משתתפות בפעילות);
 • המשתתף הציג את חשבוניות הרכישה בפני נציג מטעם הנהלת מתחם הקניות הרלוונטי וקיבל חתימה המאשרת את מימוש החשבוניות. הצגת של חשבונית הקניה המזכה, כאמור לעיל, תהא בשעות הפעילות ובמיקום כמפורט בסעיף ‎2 להלן.
  • ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי חברת מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ וכל חברה הקשורה לה, לרבות על בני משפחותיהם מקרבה ראשונה, וכן עובדי החנויות המשתתפות במבצע ומנהליהם.
 1. זכאות לפרס (שובר):
  • כל לקוח יהא זכאי לקבל שובר אחד בלבד בגין הרכישה היומית שביצע באותו מתחם קניות. פיצול חשבוניות קנייה לא יקנה זכאות לשובר נוסף.
  • עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכויות לפסול זכאותו של משתתף בפעילות שהציג חשבוניות קניה בשל אחת או יותר מן הסיבות שלהלן:
   • המשתתף אינו בעל תעודה מזהה;
   • המשתתף אינו בן 18 שנים ומעלה;
   • אין בידי המשתתף את חשבוניות הקנייה המזכות;
   • הוגשו חשבוניות קנייה שאינן מתקופת הפעילות או שאינן מחנויות מתחם הקניות המשתתפות בפעילות;
   • החשבוניות שהציג המשתתף הן מימים שונים בתקופת הפעילות, שאם היו מופרדות לא היו מעמידות למשתתף זכאות לשובר;
   • המשתתף השיג את זכאותו לשובר בדרכי רמייה.
  • המשתתף נדרש לשמור את חשבונית הקניה המזכה עד למועד קבלת הפרס, שהינה תנאי לקבלתו. אי הצגת חשבונית מקורית עלולה לשלול את זכותו של המשתתף לקבלת הפרס.
 2. אופן מימוש הפרס (שובר):
  • אישור הזכאות לשובר ייעשה לאחר הזדהות המשתתף באמצעות הצגת תעודת זהות או רישיון נהיגה ישראלי או דרכון, וכן לאחר שבוצעה בדיקת תקינות חשבונית הקנייה המזכה שבידי המשתתפים העומדים בתנאי הפעילות.
  • הפרס יחולק למשתתף הזוכה על ידי נציג מטעם עורכת הפעילות, במעמד הצגת חשבונית הקניה המזכה, כדלהלן:
שם המתחם נקודת החלוקה שעות החלוקה
"מבנה" תל חנן ליד ארקוסטיל ימים ב' -ה'  בין 9:00 ל- 21:00
"מבנה" גן שמואל סמוך לסופר "דוכן" ימים ב' -ה'  בין 9:30 ל- 21:00
"מבנה" נוף הגליל ליד מפעל הפיס ימים ב -ה'  בין 10:00 ל- 21:00
"מבנה" חולון ליד דני בית מאפה ימים ב' -ה'  בין 10:00 ל- 21:00
"מבנה" באר שבע סמוך לטיב טעם ימים ב' -ה'  בין 9:30 ל- 21:00
 • השובר ניתן למימוש באחד מחמשת המתחמים המפורטים לעיל בלבד, ובתקופת הפעילות בלבד. עוד יובהר, כי לא תינתן אפשרות למימוש שובר של מתחם אחד במתחם אחר.
 • משתתף אינו רשאי להמיר או לשנות את השובר בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת תגמול אחר חלף השובר כפי שהוא מוגדר בתקנון זה. (לא ניתן לממש שובר בקניה שסך התשלום שלה נמוך מ- 50 (חמישים) שקלים.
 • השובר ניתן למימוש בחנויות המשתתפות במבצע בלבד, בהתאם למפורט בנספח ב. תקף על המלאי הקיים בחנות בלבד ואינו תקף בחנויות הסחר או בביצוע הזמנות.
 • תוקף למימוש השובר עד ליום 11.10.2023.

 

 1. אחריות
  • עורכת הפעילות אינה אחראית לשיבושים או תקלות, ככל שיהיו כאלה, ברישומי חשבוניות הקניה, במקרה של אובדן חשבוניות קניה, שיבושים אחרים או בשל נסיבות שאינן תלויות בעורכת הפעילות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי כל משתתף או כל אדם הרוצה לקחת חלק בפעילות מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בין היתר בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור, שיבושים או תקלות, או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת עורכת הפעילות לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד או זכות או תרופה, וכי המשתתף או הרוצה להשתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את עורכת הפעילות, עובדיה או מי מטעמה מכל טענה, תביעה או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לפעילות.
  • האחריות למימוש הפרס מוטלת על המשתתף בלבד. בהתאם, עורכת הפעילות לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הזכאות לשובר מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין, במשתתף.
  • עורכת הפעילות לא תישא בכל נזק שייגרם למי מהמשתתפים בפעילות או לכל אדם אחר, עקב או במהלך ההשתתפות בפעילות, קבלת הפרס והשימוש בו – וכל זאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.
 2. שונות
  • עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את מועד הפעילות, את מיקומה, משך תקופתה וכל פרט אחר או נוסף. הודעה מתאימה תפורסם באופן בו מתפרסמת הפעילויות.
  • עורכת הפעילות לא מעניקה הטבה, מתנה או תרומה נוספת מלבד כמצוין בתקנון זה.
  • עותק מתקנון זה ימצא במשרדי עורכת הפעילות ויפורסם במתחמי הקניות, באתר האינטרנט שלה ובכל חנות במתחמים המשתתפים בפעילות.

ט.ל.ח.

*****
נספח א

 רשימת חנויות שאינן משתתפות במבצע

מבנה באר שבע מבנה חולון מבנה תל חנן מבנה נוף הגליל מבנה גן שמואל
1 טיב טעם רמי לוי יומנגס פלאפון ג'פניקה
2 מקס סטוק מחסני השוק סלקום סמייל
3 שווארמה אוריה BELLA FIT בית הטבק
4 שופרסל הוט מובייל סמסונג
5 תחנת דלק טן פיצה לה צ'צ'ה מקדונלדס
6 מקדונלדס מפעל הפייס קפה קפה
7 ארומה נאטורפיל סונול
8 מפעל הפייס
9 הום סנטר
10 דוכן – גן שמואל

 

 נספח ב

רשימת חנויות למימוש השובר לפי מתחמים

מבנה באר שבע התניות
1 נעלי נמרוד תקף על נעלי חורף או נעלי ספורט בקניה מעל 100 ש"ח . ללא כפל מבצעים. ללא שימוש בנקודות מועדון
2 פולגת
3 קרביץ ללא כפל מבצעים והנחות. לא כולל מוצרים שעובר דרכם זרם חשמלי. מהמגוון המשתתף במבצע. ט.ל.ח
4 הום סטייל
5 כיתן
6 גולף קידס
7 ורדינון
8 מגה ספורט
9 טויס אר טס יתרת התשלום במזומן וכרטיס אשראי בלבד.

השובר אינו תקף להטבת יום הולדת

10 בית הפנקיק
11 סאקוני
12 לי קופר
13 המשביר מאושר למימוש במחלקות אופנה ועולם הבית. לא כולל: חשמל, קוסמטיקה וטואלטיקה, קו קופה, גרביים, לבני גברים, תכשיטים
14 למטייל
15 פמינה
16 THE COSMETICS COMPANY STORE בקנייה מעל 300 ₪

 

מבנה חולון התניות
1 כפר השעשועים
2 We shoes
3 חינאוי משקאות
4 ערד טקסטיל
5 דני בית מאפה לא כולל מבצעים
6 אל"מ לא כולל מחלקת טכנולוגיה ומחשוב
7 טרקלין חשמל
8 ניצת הדובדבן
9 פאן סיטי
10 אופטיקל סנטר

 

מבנה תל חנן התניות
1 גולף ביגוד
2 מגה ספורט
3 ארקוסטיל
4 נעמן
5 גלי
6 הום סטייל
7 לורד קיטש
8 אופטיקה הלפרין
9 כפר השעשועים
10 גולף אנד קו
11 ורדינון לא כולל חנות יריד עודפים
12 טויס אר אס יתרת התשלום במזומן וכרטיס אשראי בלבד

השובר אינו תקף להטבת יום הולדת

13 עונות
14 קריזה
15 אוטופון
16 אלכס אבשלום
17 פמינה
18 סלברשיין
19 אל"מ לא כולל מחלקת טכנולוגיה ומחשוב
20 גולברי

 

מבנה נוף הגליל התניות
1 המשביר מאושר למימוש במחלקות אופנה ועולם הבית. לא כולל: חשמל, קוסמטיקה וטואלטיקה, קו קופה, גרביים, לבני גברים, תכשיטים
2 לורד קיטש
3 נעמן
4 גלי
5 ורדינון
6 עונות
7 גולף אנד קו
8 בוניטה דה מאס
9 3G
10 Gastore
11 אופנת זיקו
12 קריזה
13 אופטיקה עמי
14 אוטופון
15 וויספר
16 קרייזי ליין
17 בודי שופ ללא כפל מבצעים והנחות
18 גולברי
19 לקסורי
20 עומר ספורט בקניה מעל 150 ₪
21 לי קופר
22 גולף ביגוד
23 מגנוליה ניתן לממש עם מבצע רשתי. ניתן לרכוש עם השובר תכשיטים בלבד. (ללא קד"מ ושעונים).

צבירת נקודות תתאפשר רק על החלק ששולם בעסקה ללא השובר. לא יינתן זיכוי לרשת מגנוליה או זיכוי כספי בגין השובר. החלפה/החזרה בכפוף לנהלי הרשת

24 שאנטי

 

מבנה גן שמואל התניות
1 לי קופר
2 רעומה
3 טיס אר אס יתרת התשלום במזומן וכרטיס אשראי בלבד

השובר אינו תקף להטבת יום הולדת

4 באג
5 נעמן+ ורדינון
6 גולף ביגוד
7 גולף אנד קו
8 גלי
9 ג'ונגל
10 מגה ספורט
11 בורדסטיישן
12 קרביץ לא כולל ראשי דיו ואלקטרוניקה
13 נורת' פייס
14 גולף קידס
15 אינטימה

 

תקנון פעילות קדמ ראש השנה 2023