תקנון קד"מ עיד אל אדחא 2024

 

 1. כללי:
  • תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי הפעילות, כהגדרתם להלן, הנערכת על ידי מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ.
  • תנאי תקנון זה, וכן כל פרסום אחר בקשר עם הפעילות (כהגדרתה להלן), מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר הפעילות, לרבות במתחמים או בכל אמצעי פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 2. הגדרות:
  • "הפעילות" – מבצע "קנה קבל" במתחם הקניות כהגדרתו להלן, המוסדר בתקנון זה.
  • "מתחמם הקניות" – "מבנה" נוף הגליל, דרך החטיבות ת.ד 14901 נוף הגליל.
  • "עורכת הפעילות" – חברת מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ.
  • "החנויות המשתתפות במבצע" – החנויות או העסקים במתחמי הקניות מלבד החנויות שאינן משתתפות במבצע, כפי שמפורטות בנספח א' לתקנון זה.
  • "תקופת הפעילות" 6.2024 ועד 14.6.2024 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבין השניים.
  • "חשבונית קניה מזכה" חשבונית/חשבוניות קניה מקורית/מקוריות המעידה/מעידות על רכישה מצטברת בסך של 399 ₪ (שלוש מאות תשעים ותשעה שקלים חדשים) ומעלה, במסגרת קניה אחת או יותר, במהלך אותו היום בלבד, בתקופת הפעילות, באחת או יותר, מהחנויות המשתתפות בפעילות.
  • "הפרס" מתנה לבחירה  כפי שמפורטות בנספח ב'. המתנה תחולק על ידי נציג מטעם עורכת הפעילות, בעמדה ייעודית, כמפורט בסעיף ‎2 להלן.
  • "מנהלת הפעילות" גב' נופר וילנר, מתאמת שיווק מרכזים מסחריים בקבוצת מבנה, דוא"ל [email protected].
 1. מהות הפעילות:
  • רכישת מוצרים, בתקופת הפעילות בסך כולל של 399 ₪ (שלוש מאות תשעים ותשע שקלים חדשים) ומעלה, תזכה את המשתתף במתנה לבחירה, החנויות שאינן משתתפות בפעילות כפי שמפורטות בנספח א', והכל בכפוף להוראת תקנון זה.
 2. זכאות להשתתפות בפעילות:
  • הפעילות מיועדת לכל באי מתחם הקניות (כהגדרתם לעיל), בתקופת הפעילות, וזכאי להשתתף בה כל אדם אשר עונה על התנאים המצטברים הבאים:
 • גילו מעל 18 ובעל תעודה מזהה;
 • בידו חשבונית קניה מזכה לאחר שרכש מוצרים באחת מהחנויות המשתתפות במבצע (ר' בעניין זה נספח א', המפרט את רשימת החנויות שאינן משתתפות בפעילות);
 • המשתתף הציג את חשבוניות הרכישה בפני נציג מטעם הנהלת מתחם הקניות הרלוונטי וקיבל חתימה המאשרת את מימוש החשבוניות. הצגת של חשבונית הקניה המזכה, כאמור לעיל, תהא בשעות הפעילות ובמיקום כמפורט בסעיף ‎2 להלן.
  • ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי חברת מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ וכל חברה הקשורה לה, לרבות על בני משפחותיהם מקרבה ראשונה, וכן עובדי החנויות המשתתפות במבצע ומנהליהם.
 1. זכאות לפרס (שובר):
  • כל לקוח יהא זכאי לקבל מתנה אחת בלבד בגין הרכישה היומית שביצע באותו מתחם קניות. פיצול חשבוניות קנייה לא יקנה זכאות לשובר נוסף.
  • עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכויות לפסול זכאותו של משתתף בפעילות שהציג חשבוניות קניה בשל אחת או יותר מן הסיבות שלהלן:
   • המשתתף אינו בעל תעודה מזהה;
   • המשתתף אינו בן 18 שנים ומעלה;
   • אין בידי המשתתף את חשבוניות הקנייה המזכות;
   • הוגשו חשבוניות קנייה שאינן מתקופת הפעילות או שאינן מחנויות מתחם הקניות המשתתפות בפעילות;
   • החשבוניות שהציג המשתתף הן מימים שונים בתקופת הפעילות, שאם היו מופרדות לא היו מעמידות למשתתף זכאות לשובר;
   • המשתתף השיג את זכאותו לשובר בדרכי רמייה.
  • המשתתף נדרש לשמור את חשבונית הקניה המזכה עד למועד קבלת הפרס, שהינה תנאי לקבלתו. אי הצגת חשבונית מקורית עלולה לשלול את זכותו של המשתתף לקבלת הפרס.
 2. אופן מימוש הפרס (שובר):
  • אישור הזכאות לשובר ייעשה לאחר הזדהות המשתתף באמצעות הצגת תעודת זהות או רישיון נהיגה ישראלי או דרכון, וכן לאחר שבוצעה בדיקת תקינות חשבונית הקנייה המזכה שבידי המשתתפים העומדים בתנאי הפעילות.
  • הפרס יחולק למשתתף הזוכה על ידי נציג מטעם עורכת הפעילות, במעמד הצגת חשבונית הקניה המזכה, כדלהלן:
שם המתחם נקודת החלוקה שעות החלוקה
"מבנה" נוף הגליל קומה 1

ליד חנות "גראס"

ימים ב' ו-ה' בין השעות 10:00 עד 21:00

יום ג'  בין השעות 9:00 עד 17:00

יום ד'  בין השעות 18:00 עד 23:00

יום ו' בין השעות 10:00 עד 15:00

 • המתנה ניתנת למימוש במתחם נוף הגליל לעיל בלבד, ובתקופת הפעילות בלבד.
 • משתתף אינו רשאי להמיר או לשנות את המתנה בכל אופן או צורה לאחר קבלתה, ובכלל זה קבלת תגמול אחר חלף המתנה כפי שהיא מוגדרת בתקנון זה.
 1. אחריות:
  • עורכת הפעילות אינה אחראית לשיבושים או תקלות, ככל שיהיו כאלה, ברישומי חשבוניות הקניה, במקרה של אובדן חשבוניות קניה, שיבושים אחרים או בשל נסיבות שאינן תלויות בעורכת הפעילות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי כל משתתף או כל אדם הרוצה לקחת חלק בפעילות מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בין היתר בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור, שיבושים או תקלות, או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת עורכת הפעילות לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד או זכות או תרופה, וכי המשתתף או הרוצה להשתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את עורכת הפעילות, עובדיה או מי מטעמה מכל טענה, תביעה או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לפעילות.
  • האחריות למימוש הפרס מוטלת על המשתתף בלבד. בהתאם, עורכת הפעילות לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הזכאות לשובר מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין, במשתתף.
  • עורכת הפעילות לא תישא בכל נזק שייגרם למי מהמשתתפים בפעילות או לכל אדם אחר, עקב או במהלך ההשתתפות בפעילות, קבלת הפרס והשימוש בו – וכל זאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.
 2. שונות:
  • עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את מועד הפעילות, את מיקומה, משך תקופתה וכל פרט אחר או נוסף. הודעה מתאימה תפורסם באופן בו מתפרסמת הפעילויות.
  • עורכת הפעילות לא מעניקה הטבה, מתנה או תרומה נוספת מלבד כמצוין בתקנון זה.
  • עותק מתקנון זה ימצא במשרדי עורכת הפעילות ויפורסם ב"מבנה" נוף הגליל, באתר האינטרנט של מבנה מתחמי קניות ובכל חנות במתחמים המשתתפים בפעילות.

ט.ל.ח.

 

*****
נספח א'

 רשימת חנויות שאינן משתתפות במבצע

 

מבנה נוף הגליל
1 פלאפון
2 סלקום
3 BELLA FIT
4 הוט מובייל
5 פיצה לה צ'צ'ה
6 קפה גרג
7 KSP
8 מפעל הפייס
9 נאטורפיל
10 רונית רפאל

 

 נספח ב'

רשימת מתנות לבחירה

מוצר כמות הערות
1 קוצץ ירקות מק"ט 7290113156753 252 יחידות
2 סיר אובלי 2 ליטר 59022 TEM זכוכית BORCAM מק"ט 60307029 250 יחידות
3 תבנית מרובעת 28*28 ס"מ מק"ט 17146266 150 יחדות
4 שמיכת קיץ יוקרתית אוורירית ומפנקת מק"ט 7297623233066 356 יחידות
  סה"כ 1,008 יחידות

 

תקנון פעילות קדמ – עיד אל אדחא 2024